​​REAL-TIME SPC FEATURES

ด้วยลักษณะการเก็บข้อมูลต่างๆ ภายในศูนย์กลางจึงช่วยให้สะดวกต่อการนำข้อมูลไปใช้พัฒนาคุณภาพลดต้นทุน และการตัดสินใจทางกลยุทธต่างๆ ​

PROFICIENT SPC SOFTWARE FEATURES

ด้วยลักษณะการเก็บข้อมูลต่างๆภายในศูนย์กลางจึงช่วยให้สะดวกต่อการนำข้อมูลไปใช้พัฒนาคุณภาพ ลดต้นทุน และการตัดสินใจทางกลยุทธ์ต่างๆ ​

DATA COLLECTION & INTEGRATION

สิ่งที่สำคัญต่อการยกระดับคุณภาพคือข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ หลายครั้งที่โครงการดังกล่าวต้องหยุดชะงักเพียงเพราะไม่สามารถนำข้อมูลที่จำเป็นมาใช้งาน นำข้อมูลจากระบบอื่นๆ ที่ต้องการนำมาใช้งานอาจอยู่ในรูปแบบอื่นๆ การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจึงต้องอาศัยเครื่องมือบางอย่างของ ProFicient ที่ช่วยนำข้อมูลจากพื้นที่การผลิตมาเข้าสู่ระบบภายในองค์กร

BENEFITS DELIVERED

☞ ลดความยุ่งยากของกระบวนการที่ได้มาซึ่งข้อมูล
☞ ความสมบูรณ์ของข้อมูล
☞ นำข้อมูลจากโปรแกรมอื่นๆที่ได้รับความนิยมมาใช้งานได้
☞ ระบบเก็บข้อมูลอัตโนมัติ
☞ เก็บข้อมูลได้หลากหลายช่องทาง

AVAILABLE FEATURES 

☞ Plant Floor Interface

หน้าจอที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้เก็บข้อมูลได้ง่าย สามารถปรับแต่งได้และง่ายต่อความเข้าใจ

☞ Universal Data Connectors

ตัวเชื่อมต่อข้อมูลและกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ช่วยในการนำข้อมูลจากระบบที่หลากหลายสามารถเป็นไปได้

☞ Configurable Data Collection

เก็บข้อมูลได้หลากหลายระดับไม่ว่าจะเป็น อัตโนมัติ กึ่งอัตโนมัติหรือแบบแมนนวล ทั้งหมดนี้ผู้ใช้สามารถกำหนดได้

☞ Mobile Data Collection

ข้อมูลสามารถถูกเก็บได้อย่างอิสระ เพียงป้อนข้อมูลผ่าน web browser โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นมือถือ แท็บเล็ต ก็ช่วยให้การเก็บข้อมูลสะดวกขึ้นและลดค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์อื่นๆลงไป

☞ Multi-Plant Integration

รวมข้อมูลจากหลายๆที่มารวมไว้ในที่เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นจาก site หรือแม้แต่จาก supplier โดยไม่ต้องคำนึงถึงที่ตั้งได้โดยง่าย

ADDITIONAL DATA COLLECTION & INTEGRATION INFORMATION

DATA AUTOMATION

เราเข้าใจดีว่าสภาพแวดล้อมการผลิตแต่ละที่มีรูปแบบเฉพาะและแตกต่างกันในแง่ของการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดการ ไม่ว่าจะด้วยการป้อนข้อมูลโดยผู้ใช้ เก็บข้อมูลอัตโนมัติ หรือใช้เครื่องมือวัดผู้ใช้ก็สามารถใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์มาก่อน ไม่ว่าข้อมูลจะมาจากแหล่งใดก็ตาม ProFicient สามารถรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ได้อัตโนมัติแม้จะทำงานในสภาวะที่ไม่มีพนักงานหน้างานก็ตาม

Data Management System (DMS) and Data Collection Service (DCS)

Data Management System (DMS) และ Data Collection Services (DCS) ทำงานร่วมกันซึ่งเป็นเครื่องมือหลักของ ProFicient สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ DMS และ DCS ช่วยขยายขอบเขตการรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ การลดความซับซ้อนกิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลจากแหล่งต่างๆได้พร้อมๆกันในคราวเดียว และด้วย DMS และ DCS ทำให้การจำแนกข้อมูลเป็นเป็นปัญหาอีกต่อไป ข้อมูลสำคัญต่างๆที่อยู่คนละระบบแต่มีความเชื่อมโยงกันก็สามารถนำมารวมกันได้ ช่วยให้เกิดการบูรณาการของข้อมูล ถึงแม้การรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นอาจมาจากระบบที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยก็ตาม

Data Acquisition System (DAS)

Data Acquisition System (DAS) มีลักษณะการทำงานเช่นเดียวกับ DMS/DCS คือสามารถจัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติได้เช่นกัน แตกต่างกันที่แหล่งข้อมูลที่จัดเก็บเท่านั้น โดย DAS รองรับการเชื่อมต่อเพื่อเก็บข้อมูลจากโปรแกรม Wonderware, GE Proficy MES systems, OSI Pi historian, OPC servers และเครื่อง CMM เช่น UMESS และ PC-DMIS เป็นต้น

ข้อแตกต่างสำคัญ 2 ประการระหว่าง DAS และ DMS/DCS

☞ DAS เป็นโปรแกรมจึงต้องการการติดต่อกับผู้ใช้ เพื่อ run โปรแกรม ในขณะที่ DMS/DCS เป็นเซอร์วิสจึงไม่จำเป็นต้องมีการติดต่อกับผู้ใช้

☞ DMS/DCS รองรับการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่อยู่ต่างระบบในขณะที่ DAS ข้อมูลต่างๆจะต้องอยู่ภายในระบบเดียวกันเท่านั้น

DATA MANAGEMENT

ความสามาถในการรวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลด้านคุณภาพที่มีความเชื่อมโยงจากแหล่งที่มาต่างกันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นมากต่อการตัดสินใจแบบ real-time ในกระบวนการผลิต

Data Management System (DMS) and Data Collection Service (DCS)

เรามีโมดูลที่ทำหน้าที่จัดการข้อมูลซึ่งช่วยให้การดักจับข้อมูลต่างๆ เข้าสู่ ProFicient เป็นไปได้โดยง่าย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากแหล่งใดๆก็ตาม เช่น CMM, เครื่องชั่งน้ำหนัก, ฐานข้อมูล, อุปกรณ์ที่ส่งข้อมูลผ่าน Ethernet/Serial, OPC Serve, text file และแหล่งข้อมูลอื่นๆอีกมากมาย จึงช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์ได้อย่างทันท่วงที

Data Acquisition System (DAS) เนื่องจาก DMS เป็นโมดูลที่รองรับการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่มีหลากหลาย เรายังมีทางเลือกอื่นสำหรับผู้ใช้ในกรณีที่ต้องการแยกซื้อเฉพาะสิ่งที่ต้องการได้โดยซื้อ DAS ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่มาจากระบบควบคุมภายในโรงงานและมีราคาที่ถูกกว่า DMS เนื่องจากซื้อเฉพาะส่วนที่ต้องการแยกออกมาต่างหาก

CMM Data Acquisition InfinityQS ได้พัฒนา driver พร้อมใช้งานสำหรับ CMM รวมไปถึงโปรแกรมที่ใช้ในการวัด สามารถตั้งค่าเพื่อนำไปใช้งานได้อย่างง่ายดาย

Real-Time Importer สำหรับเก็บข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบของเท็กซ์ไฟล์ โดยจะจัดเก็บข้อมูลทันทีที่มีการบันทึกข้อมูลลงในเท็กซ์ไฟล์ดังกล่าว โดยอาศัยการคอนฟิกเพียงครั้งเดียวจากนั้นโปรแกรมจะทำงานในลักษณะเซอร์วิสเพื่อตรวจจับการบันทึกข้อมูลลงในไฟล์และบันทึกลงฐานข้อมูลแบบอัตโนมัติ

ENTERPRISE INTEGRATION

ด้วยต้นทุนการผลิตมูลค่านับล้าน คุณภาพจึงกลายเป็นอีกส่วนของประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้าโรงงานที่ทำการผลิตกระจายอยู่ไปทั่วทุกมุมโลกและต่างมีฐานข้อมูลเป็นของตัวเองเราจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาประเมินประสิทธิภาพได้อย่างไร? Enterprise Integration Services (EIS) ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว EIS ที่สามารถรวบรวมข้อมูลจากทั่วทุกมุมโลกมารวมไว้ในที่เดียวกัน ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของการตัดสินใจได้โดยอาศัยข้อมูลที่มาจากทั่วทั้งองค์กรอย่างแท้จริง โปรแกรมมีลักษณะการทำงานเป็นเซอร์วิสจึงไม่จำเป็นต้องผู้ใช้งานในการดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้น

Store and Forward Routing

ด้วยคุณลักษณะการทำงานที่เป็นแบบ Store and Forward Routing จึงมั่นใจได้ว่าในกรณีที่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีปัญหาหรือแม้แต่ฐานข้อมูลอยู่ในสถานะไม่พร้อมเชื่อมต่อข้อมูลจะไม่สูญหายโดยจะปรับเปลี่ยนเส้นทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลไปยังเส้นทางอื่นๆที่สามารถให้บริการได้ในขณะนั้น การใช้งานลักษณะนี้จำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปเนื่องจากมีลักษณะการทำงานเช่นเดียวกับระบบ “Cloud”

Equipment Integration Routing

EIS สามารถเชื่อมต่อกับระบบควบคุมอัตโนมัติและเครื่องมือวัดต่างๆได้อย่างไม่มีข้อจำกัด ผู้ใช้เพียงเตรียมข้อมูลจากระบบหรือเครื่องมือเหล่านั้นให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ InfinityQS เราเรียกไฟล์ดังกล่าวว่า InfinityQS Data Exchange Format (IDEF) ซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูลที่สามารถอ่านได้โดยใช้ File Reader และ Measurement Data Writer ของ ProFicient

How it Works Reader ทำหน้าที่อ่านข้อมูลจากแหล่งที่ระบบแล้วแปลงให้อยู่ในรูปแบบของ IDEF จากนั้นส่งผลลัพธ์ที่ได้ไปยัง Writer จากนั้น Writer จะแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่ Data Source ที่เชื่อมต่ออยู่สามารถนำไปใช้งานได้ต่อไป

REAL-TIME MONITORING & ANALYSIS

การระบุและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพจำเป็นต้องเกิดขึ้นทันทีที่เกิดปัญหานั้นๆ ไม่ควรปล่อยไว้จนเกิดการเรียกคืนสินค้า การ complain จากลูกค้า เกิดปัญหาหน้างาน การใช้เครื่องมือที่สามารถมองเห็นแนวโน้มต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่การผลิตจะช่วยสามารถดำเนินการต่างๆ เพื่อดำเนินการควบคุมกระบวนการและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น

BENEFITS DELIVERED 

☞  นำหน้าทุกปัญหาด้วยการตรวจจับแนวโน้มต่างๆ แบบ real-time เปลี่ยนรูปแบบการจัดการกับปัญหาโดยการรู้ล่วงหน้าแล้วดำเนินการเพื่อป้องกัน ไม่ใช่การแก้ไขหลังจากที่ปัญหานั้นเกิดขึ้น เพื่อลดความสูญเสียต่างๆที่ตามมาลงไม่ว่าจะเป็น เวลา ค่าแรง วัตถุดิบที่ใช้ไปหรือแม้แต่ความรู้สึกผิดหวังของลูกค้า

☞ เข้าใจพฤติกรรมที่เกิดขึ้นผ่านเครื่องมือทางสถิติในรูปแบบกราฟที่ง่ายต่อความเข้าใจ ทำให้ประเมินและดำเนินการควบคุมได้ทันที โดยอาศัยการแจ้งเตือนและ real-time chart

☞  ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลตามระดับของผู้ใช้งานหรือตามจุดประสงค์ของการใช้งาน

☞  ช่วยให้พนักงาน ทีมงานคุณภาพและผู้บริหารมีข้อมูลทั้งหมดที่พวกเขาต้องการและนำเสนอในลักษณะที่ชัดเจนและทันเวลา

AVAILABLE FEATURES*

☞ Real-Time Updates

กราฟ, รายงาน และ dashboard สามารถ update ได้ทันทีที่มีข้อมูลเข้ามาในระบบ

☞ Statistical Control Charts and Visuals

มีรายงานและการวิเคราะห์ทางสถิติที่หลากหลาย ProFicient มี chart กว่า 300 แบบเพื่อรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งแบบระยะยาวและระยะสั้น สามารถใช้ได้กับทั้ง variable และ attribute

☞ Early Warning Indicators

เมื่อมีการแจ้งเตือนเกิดขึ้น ProFicient จะสร้าง ProcessEvent แล้วบันทึกลงในฐานข้อมูลจากนั้นส่งอีเมล์รายงานการแจ้งเตือนดังกล่าวไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกัน chart หรือ dashboard ก็จะแสดงการแจ้งเตือนเหล่านั้นออกมาในรูปแบบของสี การแจ้งเตือนดังกล่าวจึงแสดงได้ทั่วไม่ว่าจะเป็นบริเวณใดก็ตาม

☞ Remote Monitoring Service

ตรวจสอบข้อมูลว่าเข้ากฎ SPC Rule หรือ out-of-spec.แล้วดำเนินการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ

☞ Quality Event Dashboard

แสดงข้อมูลของกระบวนการแบบ Real-Time ให้แก่ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่อยู่ในทีมควบคุมคุณภาพ

☞ Control Chart Dashboard

แสดงสถานะของกระบวนการในรูปแบบของสถานะสีที่ง่ายต่อความเข้าใจ

*คุณสมบัติข้างต้นทั้งหมดไม่มีในทุก edition ขึ้นอยู่กับ edition ที่เลือกใช้งาน

WORKFLOW MANAGEMENT

สิ่งที่ยากที่สุดคือการควบคุมให้คนที่เหมาะสมดำเนินการที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากมาตรฐานอุตสาหกรรมได้กำหนดกฎระเบียบต่างๆขึ้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของสินค้าที่ผลิต และด้วยกฎระเบียบต่างๆ นี่เองที่นำมาซึ่งขั้นตอนต่างๆมากมายและยากต่อการจดจำ จึงจำเป็นต้องอาศัยโปรแกรมมาใช้ในการควบคุมคนและกระบวนการให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนด

BENEFITS DELIVERED 

☞ Create a systematic approach to collecting key data

สร้างความน่าเชื่อถือในการเก็บข้อมูลโดยกำหนดสิทธิ์และเงื่อนไขต่างๆไว้ภายในโปรแกรมเพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพารายการตรวจสอบด้วยความจำหรือกระดาษ

☞ Increase efficiency by automating workflows

ผู้ใช้ที่มีบทบาทต่างๆสามารถใช้งานร่วมกันได้โดยอาศัยการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน ของผู้ใช้แต่ละระดับเพื่อควบคุมความสามารถในการดำเนินการต่างๆกับข้อมูล ทำให้ใช้งานร่วมกันได้โดยใช้หน้าจอเดียวกัน

☞ Ensure proper actions are taken with reminders, timers and alerts

แจ้งเตือน, กำหนดเงื่อนไขการเก็บข้อมูล และจับเวลา ทั้งหมดนี้คือกลไกสำคัญเพื่อควบคุมให้แน่ใจว่าดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ในกรณีไม่มีการเก็บบันทึกข้อมูลเมื่อถึงเวลาที่กำหนด สามารถแจ้งเตือนไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติ

☞ Decrease reliance on human memory and checklists

เพิ่มความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับได้เต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านคุณภาพ, ปัญหาด้านคุณภาพ, วิธีแก้ไขปัญหาและยืนยันโดยเจ้าหน้าฝ่ายคุณภาพว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว

AVAILABLE FEATURES*

Process Alarms

แจ้งเตือนหน้างานพร้อมตัวชี้จุดที่เกิดความผิดปกติในกรณีที่เข้ากฎต่างๆของ SPC Rule หรือหลุด specification limit

Automated Alerts

แจ้งเตือนผ่านอีเมล์/SMS แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดเงื่อนไขการแจ้งเตือนได้

Dynamic Sampling Workflow

กำหนดตารางบันทึกข้อมูลให้แก่พนักงานและแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนด ในกรณีที่บันทึกข้อมูลแล้วทำให้สถานะของกระบวนการเปลี่ยนแปลงไป ระบบจะปรับเปลี่ยนขั้นตอนการบันทึกข้อมูลให้อัตโนมัติ

Closed Loop Control

ระบบจะตรวจสอบว่าเกิดเหตุการณ์ที่สนใจหรือไม่ หากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระบบจะเรียกใช้งานโปรแกรม, ส่งสัญญาณควบคุมไปยัง controller สำหรับงานควบคุมอัตโนมัติ หรือไฟล์อื่นๆ เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นๆ

Assignable Cause / Corrective Action

สามารถระบุสาเหตุและวิธีการแก้ไขได้ และสามารถนำรายละเอียดดังกล่าวไปแสดงบน chart ได้

*คุณสมบัติข้างต้นทั้งหมดไม่มีในทุก edition ขึ้นอยู่กับ edition ที่เลือกใช้งาน

ADDITIONAL WORKFLOW MANAGEMENT INFORMATION:
1. NOTIFICATIONS

หนึ่งในคุณลักษณะสำคัญของ ProFicient คือความสามารถในการจัดการด้านคุณภาพแบบเชิงรุก คือสามารถแจ้งเตือนได้ทันทีที่เกิดความผิดปกติหรือมีของเสียเกิดขึ้น จึงช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจและควบคุมกระบวนการผลิตได้ดียิ่งขึ้น

ProFicient 

สามารถแจ้งเตือนทางอีเมล์นอกจากนี้ยังสามารถส่งการแจ้งเตือนเดียวกันในรูปแบบอื่นๆ ได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณไฟสัญญาณเสียงแจ้งเตือนในพื้นที่การผลิต หรือหน้าต่าง pop up ในคอมพิวเตอร์ที่อยู่หน้างาน

Statistical Alarms

ProFicient นอกจากแจ้งเตือนภายใต้กฎทางสถิติของ Western Electric แล้วยังสามารถแจ้งเตือนอื่นๆที่ไม่ใช่กฎดังกล่าวได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นกรณีหลุด spec. หรือแม้แต่การแก้ไขข้อมูล ผู้ใช้สามารถแกไขกฎทางสถิติให้เป็นไปตามที่ต้องการหรือสร้างกฎขึ้นมาใหม่ได้อีกด้วย

Data Collection Alerts and Alarms

การเก็บข้อมูลอาจต้องทำอย่างสม่ำเสมอหรือทุกช่วงเวลาที่กำหนด ProFicient ช่วยควบคุมการเก็บข้อมูลโดยสามารถกำหนดได้ว่าจะเก็บเมื่อไหร่ ที่ไหน และเก็บอะไร เมื่อถึงกำหนดจะมีหน้าต่างแจ้งเตือนแก่พนักงาน ถ้าพนักงานไม่ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลดังกล่าวจะบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมทั้งส่งอีเมล์แจ้งเตือน เมื่อผู้ใช้ป้อนข้อมูลครั้งถัดไปจะมีหน้าต่างปรากฎขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้ระบุสาเหตุที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ตามที่กำหนดไว้

Process Event Handling

คุณลักษณะนี้ช่วยในการเก็บบันทึกเหตุการณ์และ downtime ต่างๆลงฐานข้อมูล และสามารถระบุสาเหตุและวิธีการแก้ไขได้อีกด้วย รายละเอียดของเหตุการณ์จะถูกส่งไปพร้อมกับรูปของ chart ที่เกี่ยวข้องในอีเมล์ที่ส่งเพื่อแจ้งเตือนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

Fully Automated Notification Management

Remote Alarm Monitor Service (RAMS) และ Remote Event Monitor Service (REMS) เป็นเซอร์วิสที่ช่วยมอนิเตอร์ข้อมูลพร้อมบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความผิดปกติของข้อมูลเหล่านั้น ช่วยในการเก็บข้อมูลที่ไม่สามารถดำเนินการได้โดยมนุษย์ และยังสามารถสื่อสารกับระบบภายนอก อื่นๆ ได้อีกด้วย จึงช่วยให้การควบคุมกระบวนการเป็นแบบ closed loop

2. DYNAMIC SCHEDULER

Dynamic Scheduler ช่วยให้พนักงานเก็บบันทึกข้อมูลตามรายการเมื่อถึงเวลาที่กำหนด แสดงตารางการบันทึกข้อมูลและนับถอยหลังเวลาครบกำหนดในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและ pop up หน้าจออัตโนมัติเมื่อถึงกำหนด พนักงานจึงไม่พลาดที่จะลงข้อมูลตามกำหนด ในกรณีที่ไม่มีการบันทึกข้อมูลเมื่อครบกำหนดจะแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแล

นอกจากจะเป็นไปตามข้อกำหนดของ FDA ที่บัญญัติเป็นกฎหมายขึ้นในปี 2011 แต่ยังช่วยให้การตรวจสอบของ HACCP และ SSOP สามารถดำเนินการได้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยลดเวลาและปริมาณกระดาษ

How it Works Dynamic Scheduler

ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแจ้งเตือนการบันทึกข้อมูลคุณภาพเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่ปรับเปลี่ยนการเก็บข้อมูลให้สัมพันธ์กับสถานะของกระบวนการได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อพบว่าข้อมูลเกิด out-of-spec. โปรแกรมจะแจ้งเตือนพร้อมบังคับให้พนักงานทำการ re-check หรือแม้แต่ตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ และยังส่งมอบการเก็บข้อมูลไปยังสถานีอื่นๆ ได้อีกด้วย เงื่อนไขการทำงานต่างๆเหล่านี้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าได้ตามต้องการ

HACCP & SSOP Compliance Dynamic Scheduler

ช่วยให้ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของ HACCP, SSOP และมาตรฐานอื่นๆ อีกมากมาย เกี่ยวกับการบันทึกผลการทดสอบต่างๆ
 

3. ALARM & EVENT MONITORING

ระบบการผลิตอัตโนมัติที่ไม่ต้องอาศัยพนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่การผลิตที่ต้องอาศัยการเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติ InfinityQS จึงพัฒนา Remote Alarm Monitoring Service (RAMS) and Remote Event Monitoring Service (REMS) ซึ่งเป็นเซอร์วิสเพื่อรองรับการประมวลผลและแจ้งเตือนพร้อมบันทึกความผิดปกติลงฐานข้อมูลอัตโนมัติ เพื่อรองรับระบบลักษณะดังกล่าว จึงทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะไม่พลาดทุกรายละเอียดที่สำคัญต่อการนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จ

นอกจากนี้ระบบมอนิเตอร์ที่เป็นแบบอัตโนมัติยังช่วยลดภาระให้พนักงานในการบันทึกข้อมูลซึ่งต้องทำสม่ำเสมอและมอนิเตอร์กระบวนการ จึงทำให้มุ่งความสนใจไปที่การผลิตเพียงอย่างเดียวจนกว่าจะมีประเด็นด้านคุณภาพจึงค่อยดำเนินการ จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเก็บข้อมูลดังกล่าว เครื่องมือเหล่านี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ การเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพราะลดภาระงานส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมอนิเตอร์กระบวนการลงไปจึงทำให้เน้นไปที่ด้านกลยุทธด้านคุณภาพได้มากขึ้น

How it Works

RAMS และ REMS เป็นเซอร์วิสที่ทำงานเบื้องหลังโดยไม่ต้องอาศัย ProFicient ในการควบคุม เซอร์วิสนี้จะทำหน้าที่มอนิเตอร์และวิเคราะห์ข้อมูล แล้วแจ้งเตือนทันทีที่ข้อมูลสะท้อนความผิดปกติของกระบวนการคือเข้ากฎ SPC Rule หรือ Out-of-Spec. โดยข้อแตกต่างระหว่าง RAMS และ REMS คือความสามารถที่ต่างกัน RAMS สามารถแจ้งเตือนโดยการส่งอีเมล์ได้เพียงอย่างเดียวในขณะที่ REMS สามารถเรียกโปรแกรมอื่นๆให้ทำงาน เปิดไฟล์ต่างๆ จึงช่วยให้มีการส่งผ่านข้อมูลความผิดปกตินั้นไปสู่ระบบอื่นๆได้ ช่วยให้กระบวนการสามารถควบคุมในลักษณะ closed loop ได้

REPORTING SUITE

ความมุ่งมั่นในคุณภาพส่งผลกระทบต่อการทำงานในพื้นที่การผลิต โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ความสามารถในการระบุพื้นที่ที่ก่อให้เกิดของเสีย ค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็น และโอกาสเพิ่มกำไร รายงานของ ProFicient สามารถแสดงภาพรวมและเปรียบเทียบความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างสายการผลิต กะการผลิต หรือเปรียบเทียบด้วยข้อมูลอื่นๆตามต้องการ

BENEFITS DELIVERED
MONITOR QUALITY LEVELS ACROSS THE ENTERPRISE:

ติดตามผลการดำเนินงานผ่านทางมุมมองสรุปของตัวชี้วัดคุณภาพโดยผู้ใช้สามารถเลือกตัวชี้วัดคุณภาพและจัดเรียงได้ ProFicient™ InSight เหมาะสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ช่วยให้ง่ายต่อการติดตามประสิทธิภาพและตัดสินใจดำเนินการ

Easily create reports, charts or graphs “on the fly” ลดเวลาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาใช้งาน ProFicient™ InSight รองรับการสร้างรายงาน data mining และกระจายข้อมูล

Bring the entire organization onto the same page เพิ่มมาตรฐานของรายงานด้วยการใช้ข้อมูลจากศูนย์กลาง และภายใต้รายงานหรือตัวชี้วัดเดียวกัน ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจตรงกัน

Provide visibility into production based on the role of the viewer ทุกคนต่างเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพ ProFicient™ InSight เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างรายงานสำหรับใช้งานแม้จะเป็นบุคคลอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในระบบของ ProFicient™ InSight ก็ตาม

Tack the guesswork out of continuous improvement activities ทำให้กระบวนการคุณภาพเป็นเรื่องง่าย โดยอาศัยการประมวลผลต่างๆ ของ ProFicient™ ที่ทำงานได้อย่างแม่นยำและสอดคล้องกับกระบวนการผลิต จึงทำให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่รวดเร็ว การเข้าถึงข้อมูลหรือการนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์จึงเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ซึ่งจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้เร็วขึ้น

AVAILABLE FEATURES
PROFICIENT™ INSIGHT:

ด้วย dashboard ที่มีการ update ตลอดเวลาในรูปแบบ web จึงช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือรายงานต่างๆ ผ่านเว็บบราวเซอร์ได้จากทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะผ่านอุปกรณ์ประเภทใดก็ตาม

Customizable Reports & Visualizations

สามารถจัดรูปแบบรายงานและกราฟต่างๆได้ตามต้องการภายในไม่กี่คลิ๊ก เพียงเท่านี้รายงานสำหรับการจัดการด้านคุณภาพก็พร้อมใช้งานภายในองค์กร

Multi-level Data Mining

ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้หลายมิติและสามารถจำแนกแยกย่อยข้อมูลได้ตามต้องการ

*คุณสมบัติข้างต้นทั้งหมดไม่มีในทุก edition ขึ้นอยู่กับ edition ที่เลือกใช้งาน

ADDITIONAL REPORTING INFORMATION
1. ANALYSIS

Proficient ​เป็นเครื่องมือทางด้าน SPC ที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนากระบวนการ รับรองคุณภาพสินค้า และการลดต้นทุน ผู้ใช้สามารถสร้าง chart เพื่อทำการวิเคราะห์ต่างๆที่สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้และยังสามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการนำมาวิเคราะห์ได้อย่างอิสระและง่ายดายอีกด้วย จึงทำให้สามารถนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาวิเคราะห์ร่วมกันได้

Process Data Across Multiple Parts

​สามารถนำข้อมูลที่ต่างกันมาแสดงเปรียบเทียบกันได้ภายใน chart เดียวกัน เช่น การเปรียบเทียบระหว่าง part การเปรียบเทียบระหว่าง process หรือเปรียบเทียบระหว่าง test ​

Unilmited Combinations of Data

เลือกดูข้อมูลเพื่อนำมารวมหรือเปรียบเทียบกันได้หลากหลายรูปแบบ ด้วยเครื่องมือทางสถิติกว่าร้อยตัว สามารถเลือกข้อมูลมาวิเคราะห์ภายใต้เงื่อนไขต่างๆได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลา, shifts, lots, batches, work stations ข้อมูลเหล่านั้นสามารถนำมารวมไว้ภายใน chart เดียวกันจึงที่ช่วยให้มองเห็นข้อมูลได้ในหลายแง่มุม และนำไปสู่โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการและลดต้นทุนได้ต่อไป ​ ​

Quick Reports of Any Criteria

ProFicient’s Data Selection Wizard ช่วยในการสร้างรายงานสะดวกขึ้น ผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลจาก parts, processes และ test ได้อย่างอิสระ และกรองข้อมูลด้วยเงื่อนไขต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น date, shift, supplier และ production run คุณจึงสามารถเรียกใช้งานข้อมูลต่างๆจากฐานข้อมูลได้อย่างอิสระ

Multiple Data Normalization Methods

ProFicient ช่วยให้คุณสามารถรวมและเปรียบเทียบข้อมูล ภายใน chart เดียวกันได้ โดยอาศัยเทคนิค Normalization ​

 

2. REPORT WRITER

Report Writer ช่วยให้คุณสามารถออกแบบรายงานในรูปแบบที่ต้องการได้ ผู้ใช้สามารถจัดวางเนื้อหาและกราฟได้ตามต้องการ รูปแบบรายงานที่สามารถใช้งานได้ ได้แก่

☞ Certificates of Analysis
☞ Lot Reports
☞ Shift Reports
☞ Job Reports
☞ Fully Customized Report Formats

สามารถจัดรูปแบบรายละเอียดต่างๆได้ตามต้องการ รายละเอียดที่สามารถใช้งานได้ ได้แก่
☞ Statistics
☞ Process Capability Indexes
☞ Specification limits
☞ Part numbers
☞ Lot numbers
☞ Histograms
☞ Custom fields (for signatures, QC stamps, etc.)
☞ Custom lines, boxes and phrases

นอกจากนี้ยังสามารถจัดแต่ง headers, footers, horizontal lines, สี ขนาดและรูปแบบของตัวอักษรได้อีกด้วย

Real-Time, Dynamic Reporting

ด้วยคุณสมบัติที่เป็นการรายงานแบบไดนามิคคือสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาภายในรายงานได้ จึงทำให้รายงานเพียงรูปแบบเดียวสามารถใช้กับข้อมูลใดก็ได้ที่ผู้ใช้สนใจ ผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลโดยระบุ Jobs, Lots, Parts และ Tests ที่ต้องการผ่านหน้า properties ของรายงาน

REPORTING SUITE

หัวใจสำคัญสำหรับการเริ่มต้นพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพคือฐานข้อมูลศูนย์กลางที่สามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ProFicient SPC Quality Hub ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการคุณภาพตั้งแต่การเก็บข้อมูล การทำงานแบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ข้อมูล ไม่ว่าจะแหล่งข้อมูลจะมาจากภายในหรือภายนอกองค์กรก็ตามล้วนแล้วแต่สามารถนำมารวมไว้ภายในศูนย์กลางเดียวกันได้

BENEFITS DELIVERED

Unifies all data into a repository for improved understanding of your quality levels

ป้องกันการตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ข้อดีของการรวบรวมข้อมูลมาไว้ภายในศูนย์กลางเดียวกันคือลดจำนวนข้อมูลที่ซ้ำซ้อนหรือข้อมูลที่ไม่จำเป็นและพัฒนาระบบซิงโครไนซ์ข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น

Easily access and select data needed for your analysis without IT intervention

หลีกเลี่ยงการรอคอยความช่วยเหลือจากทีมอื่นๆในการสร้างระบบสำหรับนำเข้า/ส่งออกข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพของผู้ใช้พร้อมกำหนดสิทธิ์การใช้งานที่เหมาะสมช่วยให้การนำข้อมูล SPC เข้าสู่ระบบของ ProFicient ได้โดยง่าย

Save time by quickly setting up or changing data values across the system

ProFicient มีวิธีที่ง่ายสำหรับผู้ดูแลระบบเพื่อเริ่มต้นการติดตั้งหรือการบำรุงรักษาโปรแกรม ผู้ดูแลระบบดำเนินการเพียงครั้งเดียวแล้วส่งผลไปต่อระบบโดยทั่ว

Enable everyone with the analytics they need

ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลหรือทำรายงานจากระบบได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะนำข้อมูลจากแหล่งที่ต่างกัน ต่างเครื่องจักร ต่างสายการผลิตมารวมไว้ในที่เดียวกันได้อย่างไร

AVAILABLE FEATURES

Unified Data Repository

ProFicient มีโครงสร้างการจัดเก็บในลักษณะ normalized แต่ละข้อมูลจะไม่มีทางซ้ำกัน

Data Selector

ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆเพื่อนำมาวิเคราะห์ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องคำนึงถึงข้อจำกัดใดๆ

Universal Setups & Changes

ติดตั้งและดูแลรักษาฐานข้อมุลด้วยวิธีการที่ง่ายดาย การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นจะ update ทั้งระบบภายในเพียงคราวเดียว

Analysis Preparation

โครงสร้างตารางและวิธีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลและรายการที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องได้

Statistical Analysis Engine

เครื่องมือทางสถิติประสิทธิภาพสูงที่สามารถประมวลผลและมีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลจำนวนมากไม่ว่าจะมาจากแหล่งใดๆก็ตาม และยังสามารถควบคุมการเข้าถึงข้อมูลจากผู้ใช้ได้

*คุณสมบัติข้างต้นทั้งหมดไม่มีในทุก edition ขึ้นอยู่กับ edition ที่เลือกใช้งาน

Close Menu