QUALITY CONTROL IN THE

ELECTRONICS INDUSTRY

การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Electronics Quality Control

การควบคุมคุณภาพอิเล็กทรอนิกส์

   บริษัทผลิตและประกอบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เปรียบเสมือนศูนย์กลางของเทคโนโลยี เป็นตัวช่วยให้เทคโนโลยีสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ แต่ในขณะเดียวกัน คุณอาจพบเจอกับความท้าทายเหล่านี้

 • การแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น
 • จำเป็นต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง
 • วัสดุที่หลากหลาย
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

   อันเป็นผลมาจากความท้าทายเหล่านี้ การควบคุมคุณภาพจำเป็นตรวจสอบได้อย่างเรียลไทม์ สามารถตรวจสอบย้อนหลัง และบันทึกข้อมูลได้โดยอัติโนมัติ จะช่วยให้คุณสามารถ

 • เพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น
 • ลดต้นทุน ของเสียจากการผลิต
 • เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์

     ซอฟแวร์ InfinityQS® Statistical Process Control (SPC) เป็นโซลูชันเดียวสำหรับองค์กรที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้ นอกจากนี้ InfinityQS ยังมีประสบการณ์ด้านการผลิต เราสามารถใช้ความรู้มากมายมาปรับปรุงและพัฒนาให้ธุรกิจของคุณมีคุณภาพสูงสุด

Play Video
 • Northstar Battery Leverages Real-Time Data So They Can React Quickly Before Problems Escalate.

Real-Time Visibility To Reduce Cost

ลดค่าใช้จ่ายโดยไม่ลดคุณภาพ

     InfinityQS จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยอัติโนมัติ เพื่อให้สามารถตรวจสอบปัญหา และดำเนินการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดข้อบกพร่อง สามารถล็อครหัสสำหรับการติดตามได้ตลอดสายการผลิต จากการลดต้นทุนอื่นๆ คุณจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันสั้น

“สามารถลดต้นทุนการผลิตได้เฉลี่ย 12.7% ต่อสัปดาห์ และลดการทำงานของบุคลาการ 14.3%”

Improved Quality, Reduced Defects And Variation

การเปลี่ยนแปลงเมื่อปรับปรุงคุณภาพและลดข้อบกพร่อง

     Spreadsheets และ Standalone ไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปเนื่องจากปัจจุบันต้องการความแม่นยำในการผลิตมากขึ้น จำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น

 • การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง เราเข้าใจถึงโอกาสที่จะเกิดข้อบกพร่อง ซอฟแวร์ InfinityQS SPC สามารถใช้ตัวชี้วัด Defects Per Million Opportunities (DPMO) และ Defects Per Thousand Opportunities (DPTO) ได้ เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนได้
 • การวิเคราะห์รูปแบบ เราช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบกระบวนการ เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการของคุณให้ดียิ่งขึ้น

Drive Continuous Improvement

ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

     วันนี้การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องมีข้อมูลแบบเรียลไทม์ และถูกต้องแม่นยำ มีประสิทธิภาพ เห็นได้จากทุกส่วนของสายการผลิต การควบคุมด้านคุณภาพต้องสามารถตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นได้ตลอดเวลา เพื่อผลักดันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 • จัดลำดับความสำคัญของกระบวนการผลิต
 • เปรียบเทียบความสามารถของสายการผลิต
 • ตรวจสอบความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์

     ซอฟแวร์ InfinityQS SPC ให้คุณได้ดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์แม้ในสายการผลิตที่ใช้ระยะเวลานานและระยะสั้น โดยใช้เทคนิคทางสถิติขั้นสูง

    ด้วยโซลูชันของระบบ จะสามารถมองเห็นข้อมูลของสายการผลิตได้แบบเรียลไทม์ก่อนการส่งมอบสินค้า ช่วยเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบ

 • ตรวจสอบแหล่งที่มาและใบรายงานผลการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพชีววัตถุ (COA)
 • พัฒนาคุณภาพและช่วยประหยัดต้นทุน

Traceability

การตรวจสอบย้อนหลัง

ซอฟแวร์ ProFicient™ เป็นโซลูชันที่สามารถติดตามและตรวจสอบได้ที่ทุกเวลา

 • ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย
 • ป้องกันความผิดพลาดของการผลิต
 • ควบคุมและรายงานผลได้สะดวกยิ่งขึ้น

Electronics Industry Compliance

ฟังก์ชันภายในของ InfinityQS ช่วยให้ผู้จัดจำหน่ายและผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และสามารถรักษาคุณภาพ ความปลอดภัยได้อย่างสม่ำเสมอและสามารถตรวจสอบได้
Close Menu