QUALITY CONTROL IN THE

CONSUMER PACKAGED GOODS

INDUSTRY

การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค

Consumer Packaged Goods Quality Control

การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค

     สินค้าอุปโภคบริโภคมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง สำหรับวัสดุสิ้นเปลืองอย่างเช่นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ครั้งเดียว ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีการออกแบบใหม่อยู่ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อให้เข้าถึงตลาดได้กว้างมากขึ้น

     แต่สภาพแวดล้อมการแข่งขันที่ท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นการผลิตให้กับผู้บริโภคหรือการจัดหาทรัพยากรให้กับผู้ผลิตรายใหญ่พวกเขาต้อง

 • ความต่อเนื่องของคุณภาพสินค้า
 • ราคาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ผลิตและผู้บริโภค
 • มีความโดดเด่นหรือเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
 • ข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพของหน่วยงานต่างๆ

     การจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตต้องมีการมองเห็นแบบเรียลไทม์ภายในโรงงานและสามารถดูได้ ไม่ว่าจะอยู่ภูมิประเทศใด เราสามารถ

 • ลดต้นทุน
 • เพิ่มความเร็วในการผลิต
 • ป้องกันข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์

InfinityQS® Statistical Process Control (SPC)

เป็นโซลูชันเดียวที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ช่วยจัดการคุณภาพของสินค้า อุปโภคบริโภค ช่วยให้บรรลุเป้าหมายต่างๆได้ นอกจากนี้โซลูชั่นของ InfinityQS

 • มีความยืดหยุ่นในการจัดการคุณภาพการผลิต และมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ช่วยให้เก็บรวบรวมข้อมูลไม่ว่าจากอุปกรณ์ใดๆ ผู้จัดการสามารถจัดการข้อมูลเหล่านั้นและเปรียบเทียบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิาภาพ
Play Video
 • Northstar Battery Leverages Real-Time Data So They Can React Quickly Before Problems Escalate.

Real-Time Visibility To Reduce Cost

ลดค่าใช้จ่ายโดยไม่ลดคุณภาพ

     InfinityQS สามารถจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ สามารถตรวจจับปัญหา เพื่อให้ทีมงานสามารถดำเนินการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความทัฐว้อนของปัญหาดังกล่าว ช่วยลดการทำงานซ้ำและช่วยประหยัดงบประมาณได้เป็นอย่างมาก

“สามารถลดต้นทุนการผลิตได้เฉลี่ย 12.7% ต่อสัปดาห์ และลดการทำงานของบุคลาการ 14.3%”

Improved Quality, Reduced Defects And Variation

การเปลี่ยนแปลงเมื่อปรับปรุงคุณภาพและลดข้อบกพร่อง

     Paper และ Spreadsheets ไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปเนื่องจากปัจจุบันต้องการความแม่นยำในการผลิตมากขึ้น จำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น

 • การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง เราเข้าใจถึงโอกาสที่จะเกิดข้อบกพร่อง ซอฟแวร์ InfinityQS SPC สามารถใช้ตัวชี้วัด Defects Per Million Opportunities (DPMO) และ Defects Per Thousand Opportunities (DPTO) ได้ เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนได้
 • การวิเคราะห์รูปแบบ เราช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบกระบวนการ เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการของคุณให้ดียิ่งขึ้น

Drive Continuous Improvement

ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

     วันนี้การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องมีข้อมูลแบบเรียลไทม์ และถูกต้องแม่นยำ มีประสิทธิภาพ เห็นได้จากทุกส่วนของสายการผลิต การควบคุมด้านคุณภาพต้องสามารถตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นได้ตลอดเวลา เพื่อผลักดันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 • จัดลำดับความสำคัญของกระบวนการผลิต
 • เปรียบเทียบความสามารถของสายการผลิต
 • ตรวจสอบความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์

     ซอฟแวร์ InfinityQS SPC ให้คุณได้ดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์แม้ในสายการผลิตที่ใช้ระยะเวลานานและระยะสั้น โดยใช้เทคนิคทางสถิติขั้นสูง

     ด้วยโซลูชันของระบบ จะสามารถมองเห็นข้อมูลของสายการผลิตได้แบบเรียลไทม์ก่อนการส่งมอบสินค้า ช่วยเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบ

 • ตรวจสอบแหล่งที่มาและใบรายงานผลการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพชีววัตถุ (COA)
 • พัฒนาคุณภาพและช่วยประหยัดต้นทุน

Traceability

การตรวจสอบย้อนหลัง

ซอฟแวร์ ProFicient™ เป็นโซลูชันที่สามารถติดตามและตรวจสอบได้ที่ทุกเวลา

 • ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย
 • ป้องกันความผิดพลาดของการผลิต
 • ควบคุมและรายงานผลได้สะดวกยิ่งขึ้น

Consumer Packaged Goods Industry Compliance

ฟังก์ชันภายในของ InfinityQS ช่วยให้ผู้จัดจำหน่ายและผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และสามารถรักษาคุณภาพ ความปลอดภัยได้อย่างสม่ำเสมอและสามารถตรวจสอบได้

Close Menu